سیستم مدیریت رویداد


مقدمه

سیستم مدیریت رویداد هرگونه رویدادی را می تواند در بازه های زمانی تعیین شده نمایش دهد. رویدادها می توانند نمایانگر یک مکان یا یک خدمت یا یک اطلاعیه یا هر چیز دیگری باشند.همچنین می توان برای هر رویداد عکس، بازخورد، گفتگو و … داشته باشیم. هر شخص در این سیستم دارای صفحه کاربری شخصی می باشد که کلیه فعالیتهایش را مشخص می نماید. همچنین این سیستم دارای چندین سطح دسترسی است که نمایش کلیه موارد برای عموم باید توسط مدیر سیستم تایید شود.


رویداد

۱ – ایجاد رویداد

۲ – لیست رویدادها

 

۳ – مشاهده رویداد

 


کاربران

۱ – ایجاد کاربران

۲ – صفحه کاربری


مدیریت

۱ – مدیریت رویداد

۲ – مدیریت کاربران

۳ – مدیریت تصاویر

۴ – مدیریت گفتگو

۵ – مدیریت بازخورد