نرم افزار بیمه حوادث


مقدمه

موضوع نرم افزار بیمه حوادث سانحه وحادثه‌ای است که می‌تواند منجر به فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی و یا جزئی، از کارافتادگی موقت، جراحت و صدمات بدنی و هزینه های پزشکی گردد.
موضوع نرم افزار بیمه حوادث پرداخت غرامت معین در صورت فوت موردبیمه یا نقص عضو و از کار افتادگی و جبران هزینه‌های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است. خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش‌های اصلی در نرم افزار بیمه‌ حوادث می‌باشد و خطرات از کارافتادگی موقت و بستری در بیمارستان و هزینه‌های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات در سامانه بیمه حوادث ثبت می گردد.
نرم افزار بیمه‌ حوادث اکثراً به صورت پوشش خطرات ناشی از حوادث در تمام اوقات (۲۴ ساعت شبانه روز) و در هر مکان و یا زمان در طول مدت بیمه‌نامه بوده و شامل خطرات شغلی، حرفه‌ای، ورزشی، ماموریت، مسافرت و … می‌گردد.


نرم افزار بیمه حوادث

• بخش مدیریت نرم افزار بیمه حوادث:

۱- بیمه شدگان
 • امکان ثبت نام و تکمیل مشخصات بیمه شده اصلی
 • امکان ثبت نام و تکمیل مشخصات افراد تحت تکفل
 • امکان ثبت پرونده برای هر بیمار و اختصاص کد پرونده
 • امکان ثبت هزینه های درمانی با کد خسارت
 • امکان پرینت رسید هزینه های هر پرونده برای ارائه به بیمه شده
 • امکان استعلام هزینه های هر بیمه شده و افراد تحت تکفل آن
 • امکان تعیین سقف هزینه برای هر نوع هزینه
 • امکان ارسال مدارک خسارتهای جراحی،فوتی،نقص عضو
 • مدارک جراحی شامل:مدارک قانونی،گزارش مشرح حادثه،رادیولوژی،ریز لوازم مصرفی و دارو و غیره
 • مدارک فوتی شامل:نامه دفتر،گزارش مقامات انتظامی،جواز دفن،گواهی فوت،گزارش پزشک قانونی و غیره
 • مدارک نقص عضو شامل:نامه دفتر کفالت،برگ شرح حال،گواهی پزشک معالج،آخرین رادیولوژی مصدوم و غیره
 • تغییرات طبق خواست مشتری
نرم افزار بیمه حوادث
 
۲- جستجو
۳- اطلاعات پایه
۴- گزارشات
۵- داشبورد
۶- پیامک

• بخش کاربری نرم افزار بیمه درمان تکمیلی:

۱- مشاهده وضعیت

دموی نرم افزار

درخواست دموی نرم افزار بیمه حوادث